Ochrana osobních údajů – GDPR

Pokud jste mým klientem, účastníkem semináře nebo návštěvníkem webu,svěřujete mi své osobní údaje.

Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR  (Obecné nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679  o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem to já, Lenka Soukupová, U Hostavického potoka 727/13, Praha 14, 198 00, IČO:63953196.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje:
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle: +420 604380555 nebo na e-mail: hvezdnaobloha@gmail.com.

Prohlašuji:
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování:
Zpracovávám běžné osobní údaje a osobní údaje zvláštních kategorií, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
Když se rozhodnete koupit ode mne nějakou moji  službu, eviduji vaše údaje, které vyplníte do vstupního formuláře kvůli poskytování služeb dle naší individuální dohody, pro řádné plnění našeho smluvního vztahu. Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno,  adresa, osobní údaje a osobní údaje zvláštních kategorii nezbytně potřebuji k řádnému  plnění smlouvy (dodání služby v dojednaném rozsahu) a vedení účetnictví. Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
Reference, živé akce, pobyty, semináře –  na základě vašeho souhlasu můžu využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.
Vaše osobní údaje si ponechávám  po dobu 3 let po ukončení našeho smluvního vztahu a nebo po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů:
Chráním osobní údaje v maximální možné míře. Chráním je jako kdyby byly moje  vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám:
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to tito poskytovatelé:
e stranky
účetní firma  – Jan Úlehlová
facebook
webnote
Google – gmail

Comgate

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii:
Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

V souvislosti  s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím                    e-mailu:hvezdnaobloha@gmail.com.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. nevyplněním všech otázek u vstupního formuláře).

Právo na výmaz:
Vaším dalším právem je právo na výmaz (skartaci dokumentů).V takovém případě vymaži a skartuji  veškeré vaše osobní údaje  ze svého systému, archivu  i záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 10 dnů.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži, skartuji  všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu, skartace  vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů:
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost:
Dovoluji si Vás ujistit, že jsem  povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o osobních údajích zvláštní kategorie a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

Práci s lidmi, v oblasti osobního rozvoje, se věnuji více jak 12 let. Vzdělávám se a rostu s každým novým dnem, novou příležitostí a možností k uvědomění. Avšak mým největším učitelem  je vesmír a život sám!

Těším se na každého z vás.