VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Lenka Soukupová – Vědomé žití

Ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění vydává Lenka Soukupová, U Hostavického potoka 727/13, 198 00 Praha 14, IČ 63953196 (dále jen „Poskytovatel“).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO TERAPIE

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, v souvislosti se zakoupením a využitím služeb a produktů, mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které jsou prezentovány na webu www.lenkasoukupova.cz (dále také jen „web“ a/nebo „služby Poskytovatelky“).

2. Smlouva / smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb či kupní smlouvy v případě zboží, dále také jen „smlouva“) mezi Poskytovatelkou a jejím zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelkou zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu a jsou pro tento smluvní vztah závazné.

3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

4 V případě, uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje a zamýšlí nakoupit produkty a služby v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele.

5. V případě, neuvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, bude na něj v rámci smluvního vztahu pohlíženo jako na spotřebitele a uplatní se dále také ujednání stanovená zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby jí prezentované nemusí být vždy dostupné.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Webové stránky Poskytovatelky obsahují seznam a popis nabízených služeb a produktů včetně uvedení cen jednotlivých služeb a produktů.

2. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce, která ho následně přesměruje na objednávkový formulář, který zákazník vyplní. V průběhu tvorby objednávky může zákazník až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ objednávku dokončí. Před stiskem
tlačítka musí zákazník ještě potvrdit seznámení se a souhlas s těmito podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace
odeslány přímo Poskytovatelce.

3. Poskytovatelka neprodleně po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky zprávou, a to na emailovou adresu zákazníka, kterou zadal v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném
ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást smlouvy. Potvrzením objednávky dochází k uzavření smlouvy mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, čímž zákazníkovi vzniká závazek k zaplacení ceny za produkt či službu a Poskytovatelce vzniká závazek dodat daný produkt či službu.

4. V některých případech umožňuje Poskytovatelka na nákup produktů či služeb využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby zákazník v rámci návrhu objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiní, bude mu produkt či služba poskytnuta se slevou

5. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít kupní smlouvu. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky či tyto obchodní podmínky.

6. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší. V případě, pokud zákazník již uhradil částečnou platbu na kupní cenu, vrátí ji Poskytovatelka do týdne od zrušení smlouvy, a to na účet, ze kterého byla částečná úhrada učiněna, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

7. Aby mohl zákazník čerpat některé služby a produkty, vytvoří Poskytovatelka za tímto účelem pro zákazníka jeho uživatelský účet. Zákazník je povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé

8. Zákazník bere na vědomí, že v případě zakoupení produktů nebo služeb (online kurzů, terapií, e-booků a některých vzdělávacích akcí) Poskytovatelka bezprostředně po uzavření smlouvy poskytne zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je potom u těchto produktů a služeb vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých online kurzů, e-booků a vzdělávacích akcí s poskytováním plnění a možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy, bude-li delší než uvedených 14 dnů. Toto ujednání se neuplatní, je-li předmětem objednávky zboží.

9. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

10. Zákazník bere dále výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí ceny nebo produktu osobní či online konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů před touto událostí požádat o změnu termínu. Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena je vždy uvedena v rámci webu, v návrhu objednávky a samozřejmě ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou na webu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě.

2. Veškeré produkty či služby jsou plněny online, bez využití dopravy. V objednávce tedy není uvedena cena za dopravu či možnosti dopravy zdarma, jelikož doručení produktů či služeb probíhá elektronicky.

3. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či produktu a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti 14 dnů). Výslovně upozorňujeme, že v případě vzdělávací akce či konzultace s pevným startem musí být cena uhrazena nejpozději 2 dny před konáním takovéto události.

4. Celková cena je uvedena včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Poskytovatelka není plátcem DPH.

5. Vlastnické právo ke službám či produktům na zákazníka přechází až poté, co zaplatí celkovou cenu. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na účet Poskytovatelky. Zákazník získává přístup ke službám či produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak.

6. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

IV. Dodací podmínky

1. Při koupi e-booku či videa bude digitální obsah ve formátu pdf, mp4 nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na email, který zákazník uvedl v objednávce, jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Obvyklá lhůta pro dodání e-booku činí 3 dny po zaplacení. Maximální lhůta pro dodání činí 30 dnů.

2. Při koupi on-line kurzu bude zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na email, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný. V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdrží účastníci po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení (maximálně ve lhůtě 30 dní od zaplacení), není-li stanoven den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce online kurzu.

3. Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Poskytovatelka oprávněna změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání. To vše se uplatní, koná-li se vzdělávací akce online (např. streamované přednášky apod.) či fyzicky (semináře apod.). Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelkou. Poskytovatelka si vyhrazuje právo zrušit vzdělávací akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci.

4. Terapie bude dodána v den a čas na online platformě, na kterých se vzájemně domluví zákazník a Poskytovatelka. Dohoda probíhá zpravidla pomocí e-mailových zpráv.

5. Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu či vzdělávací akci či z facebookové skupiny podporující online kurz či vzdělávací akci či jiný produkt poskytovatelky, pokud zákazník narušuje průběh takovéto akce (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

V. Reklamační podmínky

1. Je-li zakoupeným produktem služba (online kurz, e-book, vzdělávací akce, terapie), Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelky emailem či písemně na adrese Poskytovatelky bezodkladně po jejím zjištění (viz identifikační údaje výše). V rámci reklamace Poskytovatelka potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou, či přiměřenou slevu z ceny.

2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za nový, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový.

3. V případě, že vadu si způsobil zákazník sám, práva z vadného plnění mu nenáleží.

4. Při uplatnění reklamace zákazníkovi bude vystaveno písemné potvrzení, ve kterém
bude uvedeno:

A. datum, kdy reklamaci uplatnil;
B. co je obsahem reklamace;
C. jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje;
D. kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

5. Nedohodne-li se zákazník s Poskytovatelkou na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace budou vady odstraněny a zákazník obdrží informaci o vyřízení reklamace na jím uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může zákazník odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

6. O vyřízení reklamace bude zákazník informován e-mailem a obdrží potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží mu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je zákazník povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za
dopravu.

7. V případě, že je zákazník podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do pěti dnů od převzetí.

8. V případě, že je zákazník spotřebitel, má právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. K odstoupení od smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi zákazníkem a Poskytovatelkou od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

2. V případě, že je zákazník spotřebitel, tedy osoba kupující služby či produkty nad rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě, že jsme uzavřeli smlouvu, na základě které bude Poskytovatelka dodávat zákazníkovi služby či produkty pravidelně a opakovaně, začíná tato lhůta běžet dnem dodání první dodávky.

3. Zákazník bere na vědomí, že v případě zakoupení produktů nebo služeb (online kurzů, terapií, e-booků a některých vzdělávacích akcí) Poskytovatelka bezprostředně po uzavření smlouvy poskytne zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je potom u těchto produktů a služeb vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých online kurzů, e-booků a vzdělávacích akcí s poskytováním plnění a možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy, bude-li delší než uvedených 14 dnů.

4. Zákazník může odstoupit od smlouvy jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu či dopisu na adresy Poskytovatelky uvedené výše u identifikačních údajů).

5. V případě odstoupení od smlouvy bude zákazníkovi cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od smlouvy. Pokud se jedná o služby či produkty, k jejichž plnění se zákazníkovi zpřístupní obsah v členské sekci, do níž se přihlašuje pomocí vygenerovaných přístupových údajů, Poskytovatelka tyto přihlašovací údaje zneplatní zároveň s navrácením ceny na účet zákazníkovi.

6. Poskytovatelka je oprávněna odstoupit od smlouvy kdykoliv předtím, než zákazníkovi dodá službu či produkt, pokud existují objektivní důvody, proč není možné služby či produkty dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze produktů či služeb).
Poskytovatelka také může od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že zákazník uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že zákazník nakupuje služby či produkty v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je podnikatelka oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

VII. Ověřování referencí na webu Poskytovatelky

1. Na webu Poskytovatelky se vyskytují reference v sekci „reference“ či u popisu jednotlivých produktů a služeb. Tyto reference slouží potenciálním zákazníkům pro rozhodnutí, zda zakoupit služby či produkty u Poskytovatelky.

2. Poskytovatelka kontroluje před zveřejněním reference na webu, zda je skutečně od konkrétního zákazníka, který si objednal danou službu či produkt. Tato kontrola probíhá e-mailovou komunikací s dotyčným zákazníkem. Výzvu s možností napsat referenci obdrží zákazník s určitým časovým odstupem po nabytí služby či produktu (minimálně se jedná o 3 dny) v e-mailu od Poskytovatelky. Součástí e-mailu je i dotaz, zda může Poskytovatelka zveřejnit referenci se jménem a fotografií zákazníka. Zákazník má právo své plné jméno či fotografii odmítnout zveřejnit.

3. Zákazník má právo referenci po zakoupení služby či produktu neposkytnout. Poskytovatelka na zákazníka nijak netlačí (např. posláním dalšího e-mailu s prosbou o poskytnutí reference), aby referenci poskytl. Na webu Poskytovatelky jsou uvedené pouze reference od zákazníků, kteří se rozhodli dobrovolně svůj názor na službu či produkt Poskytovatelky uvést.

4. Poskytovatelka si osobuje právo nezveřejnit reference, které jsou vulgární.

4. Poskytovatelka se zavazuje, že žádné jí zveřejněné reference nejsou sponzorovány či získány u třetích stran.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatelka v žádném případě neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník finanční prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky, které závisí zčásti nebo výhradně na aktivitě ze strany zákazníka nebo třetích osob či z důvodů vyšší moci.

2. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

5. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích webu.

6. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO WORKSHOPY/KURZY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem.

2. Klientem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u Poskytovatele objednala službu.

3. Kurzem se pro účely těchto VOP rozumí workshopy dle nabídky Poskytovatele.

4. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

II. PŘIHLAŠOVÁNÍ

1. Přihlášky přijímáme elektronicky přes webové stránky https:www.lenkasoukupova.cz prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

2. Smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem je uzavřena okamžikem, kdy Poskytovatel potvrdí Klientovu přihlášku.

3. Poskytovatel nejpozději do 3 pracovních dnů bude informovat, zda přihlášku potvrzuje či nikoli. Následně Poskytovatel zašle Klientovi fakturu / zálohovou fakturu na celou částku kurzovného.

4. Místo v kurzu má Klient závazně rezervováno po celé úhradě faktury / zálohové faktury.

5. Pokud Klient neuhradí fakturu / zálohovou fakturu do data splatnosti nebo se do tohoto data s Poskytovatelem nedohodne na jiném datu úhrady, bude Poskytovatelem jeho přihláška stornována.

6. Přihlášky se přijímají až do termínu uvedeného u každé akce. Termín přihlašování může být prodloužen. Pokud se chcete přihlásit po uvedeném termínu, kontaktujte nás předem telefonicky nebo e-mailem.

III. STORNOVACÍ PODMÍNKY

1. Přihlášku na kurz je možné bezplatně stornovat nejpozději 20 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud Klient již provedl platbu, Poskytovatel vrátí platbu v plné výši zpět.

2. Poskytovatel je oprávněno účtovat storno poplatky při zrušení rezervací v níže uvedených případech:

0% z ceny kurzu: méně než 35 dní před zahájením kurzu

50% z ceny kurzu: 34. – 14. dní před zahájením kurzu

100% ceny kurzu: 13. – 1. den před zahájením, v den konání, v případě nedostavení se na kurz

Přesun na jiný termín je možný nejpozději 35 dní před zahájením objednaného termínu. Tento přesun je možné provést pouze jednou.

3. Po tomto termínu a v případě, že se Klient bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.

4. Poskytovatel akceptuje náhradníka, pokud bude písemně nahlášen nejpozději v den předcházející dni zahájení kurzu.

IV. PODMÍNKY ÚČASTI

1. Poskytovatel má právo přibrat dalšího lektora k vedení kurzu, nebo pověřit vedením kurzu jiného lektora s příslušnou kvalifikací.

2. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast Klienta, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku. Není možné akceptovat pouze pasivní účast bez plného zapojení.

3. V případě neúčasti Klienta na kurzu nebo jakékoliv jeho části (tj. v případě zmeškání) neposkytuje Poskytovatel žádnou kompenzaci.

4. V případě, že se Klient nemůže zúčastnit kurzu, či jeho části, ze zdravotních či hygienických důvodů, je Klient povinen nejpozději do 24 hodin poté, co se o důvodu, pro který se nezúčastní kurzu, či jeho části dozví, informovat Poskytovatele písemně, či e-mailem, a tento důvod Poskytovateli prokázat (zasláním potvrzení lékaře či hygienické stanice). V takovém případě Klient kurz či jeho zbývající část absolvuje v jiný vypsaný termín dle nabídky Poskytovatele.

5. Poskytovatel je oprávněn již ohlášený termín kurzu změnit či zrušit za těchto podmínek:

a. ve lhůtě 30 dnů před zahájením kurzu je přihlášeno méně než šest osob,

b. v případě onemocnění lektora.

6. Oznámení o změně termínu kurzu a stanovení termínu nového nebo zrušení termínu kurzu odešle Poskytovatel neprodleně všem Klientům přihlášeným na kurz a uveřejní na webových stránkách. Klient může do tří dnů od změny termínu od smlouvy odstoupit a přihlásit se na jiný termín kurzu nebo požádat o vrácení již uhrazené částky. V případě zrušení kurzu Poskytovatel uhrazenou částku vrátí. Poskytovatel nenese odpovědnost za Klientem uhrazené cestovní náklady či náklady sjednaného ubytování.

V. ZPŮSOB A FORMY ÚHRADY SLUŽBY

1. Platbu za služby lze provést:

  • bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele, platební informace budou klientovi zaslány ve faktuře / zálohové faktuře na jeho emailovou adresu
  • hotově v místě sídla Poskytovatele nebo v místě, kde je služba vykonávána (pouze v případě 1denních kurzů).

2. Po obdržení požadované peněžní částky zašle Poskytovatel Klientovi e-mailové oznámení o přijetí platby.

3. Daňový doklad zašle Poskytovatel Klientovi po skončení 1. dne kurzu e-mailem.

4. Shora uvedený postup se přiměřeně použije i v případě, kdy za Klienta hradí tuto platbu jeho zaměstnavatel.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. V případě, že Klient svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu či lektorů nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu, má Poskytovatel právo od smlouvy uzavřené s tímto Klientem odstoupit. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení uhrazené ceny. Současně tím není dotčena případná povinnost takového Klienta k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním.

VII. DORUČOVÁNÍ STRANÁM, VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

1. Veškerá písemná komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem bude probíhat elektronicky na emailové adresy, které si tyto strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv. Zprávy odeslané na uvedené emailové adresy se považují za doručené dnem, kdy byly úspěšně odeslané na danou adresu.

2. Pro případ, že nebude možné doručovat elektronicky prostřednictvím emailových adres, pak si strany budou doručovat příslušné písemnosti prostřednictvím Poskytovatele poštovních služeb, a to na adresy uvedené v záhlaví příslušné smlouvy nebo na sdělené kontaktní adresy.

VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ NA OCHRANU SPOTŘEBITELE

1. V případě uzavření smlouvy distančním způsobem má Klient, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od příslušné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy Klient odeslal svou objednávku Poskytovateli a ten mu přijetí této objednávky potvrdil).

2. Odstoupí-li Klient v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré již uhrazené peněžní prostředky, které od Klienta v souvislosti s příslušnou smlouvou obdržel.

3. V případě, že bylo před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu shora uvedeného již s poskytnutím služeb započato, a to na základě žádosti Klienta, resp. s jeho výslovným předchozím souhlasem, nebude moci Klient od této smlouvy odstoupit.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

5. Spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online k řešení spotřebitelských sporů, v jazyce, který si zvolí. K právě uvedenému mohou spotřebitelé využít platformu dostupnou na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.

2. Klient objednáním služeb nebo zboží stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.

3. Klient je seznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Klient bere na vědomí, že veškeré učební materiály, které mu budou poskytnuty v průběhu některého z kurzů, jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele a podléhají autorskoprávní ochraně.

4. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.

5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 30. července 2023.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBINÁŘŮ | ON-LINE KURZŮ

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Poskytovatelem služeb on-line kurzů serveru vedomeziti.eu je Lenka Soukupová, U Hostavického potoka 727/13, Praha 14,198 00, IČ 63953196 (dále jen „Poskytovatel“).

1.2. „Uživatelem“ je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line kurzu Poskytovatele.

2. PŘEDMĚT SLUŽBY

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k datovému video streamingu předpřipravených video lekcí a doprovodných souborů ve formátu PDF a Excel uložených na serveru Poskytovatele (dále jen „on-line kurz“) v rozsahu bodu 3.1.

2.2. Videa poskytována v rámci on-line kurzu jsou dostupná pouze ve formě on-line streamingu dat ze serveru vedomeziti.eu. Pro sledování on-line kurzu je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu. On-line kurz není dostupný na médiích typu DVD, memorystick ani jej nejde stahovat do počítače pro pozdější sledování bez připojení k Internetu.

3. ROZSAH SLUŽBY

3.1. Uhrazením ceny on-line kurzu získává Uživatel právo na přístup k objednanému on-line kurzu Poskytovatele po dobu 365ti kalendářních dnů od zprovoznění přístupu Poskytovatelem (není-li v nabídce kurzu uvedeno jinak).

3.2 Po uplynutí lhůty definované v bodě 3.1. dochází k vyčerpání objednané služby bez ohledu na skutečnost, zda-li Uživatel službu využil nebo nevyužil. Na žádost Uživatele může Poskytovatel podle vlastního uvážení bezplatně prodloužit Uživateli lhůtu pro přístup k on-line kurzu. Na prodloužení lhůty však není právní nárok. Žádost se stručným zdůvodněním je třeba učinit elektronicky na e-mailovou adresu:hvezdnaobloha@gmail.com.

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

4.1. Uživatel má právo využívat služby objednaného on-line kurzu v časovém rozsahu definovaném článkem 3.

4.2. Uživatel se musí registrovat dle instrukcí, které obdrží po uhrazení faktury.

4.3. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 6 – Ochrana autorských práv.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1. Poskytoval má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému on-line kurzu do 5 pracovních dnů po obdržení celé úhrady kurzovného od Uživatele na svůj účet.

5.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 6 těchto podmínek.

5.3. Poskytovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu v následujících případech:

· Jakékoliv video v rámci on-line kurzu je Uživatelem přehráno více než 20x.

· Jakékoliv video v rámci on-line kurzu je během pěti minut streamováno pro jednoho Uživatele na dvě a více různé IP adresy.

· Na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video pocházející z on-line kurzu Poskytovatele obsahující personalizované identifikační prvky Uživatele.

· Poskytovatel zjistí pokusy Uživatele technicky ovlivnit způsob přehrávání videí v rámci on-line kurzu.

5.4. V případě nedostupnosti on-line kurzu je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl on-line kurz dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k on-line kurzu přistupovat, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

6. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

6.1. On-line kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace.

6.2. Uživatel souhlasí uhrazením kurzovného za on-line kurz s tím, že přístup a přehrávání on-line kurzu není anonymní. Poskytovatel zaznamenává IP adresu každého přístupu k on-line kurzu spolu s přístupovým jménem, které je pro přehrávání videa použito.

6.3. Uživatel souhlasí s tím, že každé přehrávané video v rámci on-line kurzu je personalizované jménem Uživatele. To je zobrazeno v obrazu coby skoro neviditelný vodoznak a současně jako viditelná identifikace v pravém horním rohu videa. Součástí on-line kurzu je i několik dalších personalizovaných prvků zcela skrytých v obrazu. Všechny zmíněné prvky jsou nedílnou součástí on-line kurzu a v případě neoprávněného šíření on-line kurzu mimo stránky Poskytovatele budou použity v případném soudním řízení v rámci náhrady škody vzniklé porušováním autorského zákona.

6.4. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

6.5. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.

6.6. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) do členské sekce, skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

6.5. Ochrana autorských práv se vztahuje také na přílohy k jednotlivým kapitolám on-line kurzu (ve formátu PDF a XLS, atd.). Přílohy jsou poskytovány pouze pro soukromé účely Uživatele a je zakázáno je dále šířit třetím osobám.

7. PRAVIDLA UZAVŘENÉ DISKUZE K ON-LINE KURZU

7.1. Součástí on-line kurzu může být uzavřená diskuse, je-li to zmíněno v nabídce on-line kurzu.

7.2. Je-li k on-line kurzu poskytován přístup do uzavřené diskuse, řídí se podmínky diskuze obecnými podmínkami diskuze.

7.3. Uživatel má právo na přístup do diskuze po dobu platnosti služby definované v bodě 3.1.

7.4. V případě porušení pravidla diskuze definované v bodě 7.2. má právo Poskytovatel kdykoliv bez náhrady ukončit přístup Uživatele do uzavřené diskuze k on-line kurzu.

7.5. Je-li v rámci služby on-line kurzu provozováno uzavřené diskuzní fórum, vyhrazuje si Poskytovatel právo smazat příspěvky a soubory nahrané Uživatelem.

7.6. Je-li v rámci služby on-line kurzu provozováno uzavřené diskuzní fórum, není povinností Poskytovatele odpovídat na každý položený dotaz. Hlavní důvod provozu diskuze je zprostředkování diskuze mezi různými Uživateli a Poskytovatel negarantuje, že se bude diskuze aktivně účastnit.

8. USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELE

8.1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu s prodávajícím výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (nikoliv pro potřeby firemní).

8.2. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, udělujete výslovný souhlas s tím, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a současně berete na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy.

8.3. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s prodejcem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodejce poprvé.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Poskytovatel, jako správce osobních údajů, zpracovává v rámci poskytnutí plnění ze smlouvy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vaše následující údaje: jméno, příjmení, adresa, sídlo, e-mail, telefon (dále jen „Osobní údaje“). Poskytovatel jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících při případné objednávce předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky, a dále pověření zpracovatelé, kterými jsou:

· Smluvně pověřené subjekty, které se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů.

· Smluvně pověřené subjekty, zajišťující vedení účetnictví.

· Smluvně pověřené subjekty, které pro nás zajišťují technický provoz serveru.

· Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době prodávající nevyužívá.

9.2. Osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy a ust. § 5 odst. 2 písm. e) zákona – je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby.

9.3. Na e-mailovou adresu vám budou Poskytovatelem zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v patičce e-mailu – odhlásit.

9.4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

· požadovat po Poskytovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
vyžádat si u Poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

· požadovat po Poskytovateli výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz bude proveden, pokud tento výmaz nebude v rozporu s oprávněnými zájmy prodávajícího,

· obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na Poskytovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

10.2. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci on-line kurzů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům.

10.3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušným Městský soud v Praze.

10.4. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu). Kontaktní adresa Poskytovatele: hvezdnaobloha@gmail.com

10.5. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 30.7.2023.